Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Voorbeeld overeenkomst PVT

Voorbeeld overeenkomst Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Wij hebben er één voor u online gezet.

Doel

De PVT is een afvaardiging van de werknemers, een orgaan ter bevordering van de democratie in het bedrijf en overlegt namens de werknemers met de bedrijfsleiding over zaken die belangrijk zijn voor de werknemers. Dit kan aan de hand van onderwerpen of notities die de PVT van de ondernemer heeft gekregen.

Maar de PVT kan ook zelf kwesties inbrengen die voor de werknemers van belang zijn. De PVT behandelt adviesaanvragen en instemmingsverzoeken bij wijzigingen in het bedrijf of zaken die de ondernemer wil vastleggen. De PVT heeft als taak het beleid van de bedrijfsleiding te beïnvloeden en kritisch te volgen. Om dat te kunnen doen heeft de PVT belangrijke wettelijke bevoegdheden. Bevoegdheden

Doel van de PVT

Overlegrecht

De ondernemer zal ten minste twee keer per jaar de algemene gang van zaken in het bedrijf met de PVT bespreken.

Verder zal er tijdens periodieke vergaderingen in gegaan worden op lopende zaken. De ondernemer is verplicht om onderwerpen die onder het advies- en instemmingrecht vallen (zie hieronder) tijdig met de PVT te bespreken.

Informatierecht

De PVT heeft om haar werk goed te kunnen doen, informatie nodig. De PVT heeft daarom recht op informatie.

De ondernemer is verder verplicht de PVT alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen. Hij mag die informatie schriftelijk, maar ook mondeling geven. Informatie verstrekking gebeurt bij voorkeur schriftelijk.

Instemmingsrecht

De PVT heeft instemmingsrecht bij beslissingen over arbeids- en rusttijden, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratiebeleid. De ondernemer is verplicht om een voorgenomen beslissing schriftelijk kenbaar te maken aan de PVT. Ook moet hierover minimaal één keer overleg worden gevoerd. Als de PVT niet instemt met het voorstel, kan de ondernemer – na bemiddeling door de bedrijfscommissie – de kantonrechter om een beslissing vragen.

Adviesrecht

De PVT heeft het recht om de ondernemer advies te geven bij beslissingen die belangrijke gevolgen hebben voor een kwart van de werknemers. Daarbij kan worden gedacht aan:

  • Verlies van arbeidsplaatsen;
  • Belangrijke verandering van de arbeid;
  • Belangrijke verandering van de arbeidsvoorwaarden;
  • Belangrijke verandering van de arbeidsomstandigheden. Zonder advies te hebben gevraagd aan de PVT, mag de ondernemer niet overgaan tot uitvoering van die besluiten.

Het adviesrecht geldt niet voor zover de situatie waarover de ondernemer een besluit gaat nemen inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan. De ondernemer is niet verplicht om het advies op te volgen.

Informatierecht van de PVT

Overige rechten

De PVT heeft recht op het gebruik van bedrijfsfaciliteiten voor de uitoefening van haar taak. Daarnaast krijgen de PVT-leden de mogelijkheid om tijdens werktijd 24 uur per jaar te vergaderingen, overleg met de achterban en overleg met directie. Er is geen maximum gesteld. Alles wat redelijkerwijs nodig is. Als richtlijn wordt 24 uur per jaar aangehouden. Als er behoefte is aan scholing zal dit in overleg met de ondernemer uren beschikbaar gesteld worden.

Deze uren staan los van de hiervoor genoemde richtlijn en zijn dus additioneel. Leden van de PVT mogen geen nadeel ondervinden van het lidmaatschap en genieten daarvoor onder meer ook ontslagbescherming.

Hetzelfde geldt voor medewerkers die helpen bij het instellen van de PVT, kandidaat-leden van de PVT en ex-leden van de PVT (voor een periode van twee jaar). Je kunt hen alleen ontslaan met toestemming van de kantonrechter.

Uitzondering op deze regel zijn:

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart