Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Zieke medewerkers en privacy

Zieke medewerkers en privacy? De vraag is natuurlijk wie er eigenlijk mag beschikken over medische gegevens van een zieke medewerker. In ieder geval niet de werkgever, maar in de meeste gevallen óók niet de casemanager die de re-integratie verzorgt. Vaak gaan verzuimbedrijven nog in de fout, een reden voor het ministerie van SZW om werkgevers en de verzuimbranche te waarschuwen. Het ministerie van SZW heeft de verzuimbranche daarom een brief gestuurd, waarin het nogmaals de regels voor de omgang met medische gegevens uitlegt bij verzuimbegeleiding en re-integratie.

Uitgangspunt is dat opslag van medische gegevens niet mag

Verzuim- en re-integratiebedrijven werken met zieke medewerkers. Dan kan het voorkomen dat medische gegevens worden opgeslagen of verwerkt, terwijl dat wettelijk gezien niet mag. Alleen de bedrijfsarts mag dat en eventueel functionarissen die taken van de bedrijfsarts gedelegeerd krijgen.

Beroepsgeheim bedrijfsarts

Overigens gaat het dan niet alleen over allerlei medisch-technische gegevens, maar ook over andere situationele problemen waar de zieke medewerker mee kampt. Ook die zaken mogen niet zo maar worden verwerkt of opgeslagen en vallen onder het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Als werkgever wil je natuurlijk weten wat er aan de hand is met een zieke medewerker. Maar de bedrijfsarts mag helemaal geen gegevens aan de werkgever verstrekken over de aard van de ziekte. Het enige dat de werkgever van de bedrijfsarts mag horen, zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de re-integratie of begeleiding van de zieke werknemer.

Privacy van de werknemer

Welke gegevens:

Het gaat dan slechts om de volgende gegevens:

  • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel (of niet meer) in staat is d
  • de verwachte duur van het verzuim
  • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is
  • de eventuele aanpassingen of voorzieningen die de werkgever voor de re-integratie moet treffen.

Wat mag de bedrijfsarts allemaal niet vertellen?

De bedrijfsarts is gehouden aan het medisch beroepsgeheim. En dat strekt veel verder dan strikt de bijzonderheden over de ziekte. Want het gaat in ieder geval om de volgende gegevens:

  • De diagnose, de naam van de ziekte en informatie over specifieke klachten of pijnklachten
  • Eigen (subjectieve) waarnemingen van de bedrijfsarts over de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand van de zieke medewerker
  • Gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen of andere behandelaars
  • Overige omstandigheden die de bedrijfsarts hoort van de medewerker, zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijden van de partner, scheidingsperikelen en dergelijke.

Wat mogen andere verzuimbegeleiders wel en niet?

De bedrijfsarts kan niet alles alleen doen. Daarom delegeert hij/zij taken aan andere functionarissen, zoals de casemanager. De bedrijfsarts mag daar overigens alleen de medische gegevens mee delen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken. Het is dus niet zo, dat zij zo maar over het volledige medische dossier mogen beschikken. Bovendien vallen deze functionarissen onder het afgeleide beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Zo mag een casemanager die taken van de bedrijfsarts overneemt, uitsluitend dezelfde informatie uitwisselen met de werkgever als de bedrijfsarts (en dus niets meer dan dat).

Wat mag men vragen als werkgever?

Als werkgever  mag men vragen wat de verwachte ziekteduur is, maar dus niet wat er concreet aan mankeert. Verder mag men vragen of er werkzaamheden overgenomen moeten worden en of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Maar niet onder welke vangnetregeling de werknemer valt. het is maar de vraag of de werknemer zelf ook weet of hij of zij onder zo’n regeling valt. Tot slot mag men vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval en of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is. Dit omdat de werkgever de schade dan kan verhalen op die partij.

Werknemer en privacy

Casemanager voor de werkgever mag niet alle gegevens krijgen

Er zijn ook casemanagers die alleen het casemanagement voor de werkgever verzorgen. Dan is er dus geen sprake van taken die de bedrijfsarts overdraagt. Dat betekent ook dat deze casemanager alleen maar gegevens mag weten of verwerken die noodzakelijk zijn voor de re-integratie. Net als de werkgever, mag deze casemanager de zieke medewerker niet bevragen over de aard en oorzaak van de ziekte. Vanzelfsprekend mag deze casemanager daar ook helemaal geen gegevens over opslaan in een dossier. Dat mag ook niet als de zieke medewerker die medische gegevens uit eigen beweging deelt met de casemanager.

Ziekte benoemen tijdens de solicitatieprocedure

Wat wel en niet tijdens een sollicitatieprocedure?

Een toekomstige werkgever mag geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant of diens ziekteverzuim in het verleden. Alleen onder strikte voorwaarden mag een werkgever een aanstellingskeuring laten uitvoeren. Een van de voorwaarden is dat de functie bijzondere eisen stelt aan de medische geschiktheid van de sollicitant.

Tijdens de keuring worden alleen de aspecten onderzocht die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de bijzondere functie-eisen. Alleen met toestemming van de sollicitant mag de bedrijfsarts de uitslag van de aanstellingskeuring in termen van ‘geschikt’, ‘ongeschikt’ of ‘geschikt onder voorwaarden’ bekend maken aan de potentiële werkgever.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ziekteverzuim

Partner Personeel & Organisatieadvies verzorgt begeleiding bij ziekte of verzuimvraagstukken maar ook bij het ontwikkelen van verzuimbeleid. U kunt bij ons terecht voor:

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in het vak. Voordeel is dat u in gesprek gaat met een vakprofessional met veel praktijkervaring. We kennen het klappen van de zweep en kunnen daardoor buitengewoon gericht adviseren en handelen.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart