Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Vakantiedagen: rechten en plichten

Vakantie is bedoeld om de werknemer in de gelegenheid te stellen om gedurende een periode uit te rusten met behoud van salaris. De regeling staat omschreven in artikel 7:634 BW. De regeling is deels dwingend en deels mag men via de cao of individuele arbeidsovereenkomst afwijken. De zondagen, algemeen feestdagen roostervrije dagen en Atv-dagen zijn geen vakantiedagen.

Hoeveel vakantiedagen per jaar?

Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer minimaal recht heeft is 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een vijfdaagse werkweek van 8 uur per dag en 40 uur in de week is dat 4 maal 40 is 160 uur of wel 20 dagen. Van dit aantal mag niet ten nadelen worden afgeweken. Wel mag men ten voordele afwijken, vaak is dit in de cao geregeld. De werknemer bouwt in beginsel alleen vakantierechten op over de dagen waarop hij ook recht op loon heeft.

Arbeidsongeschikt

Vanaf 2012 hebben alle werknemers recht op 4 maal de volledige arbeidsduur per week vakantieopbouw zowel ziek als gezond. Voor 2012 bouwden zieke werknemers alleen verlof op over de laatste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid.

Vakantiedagen medewerker

Vakantiedagen vaststellen

In artikel 7:638 BW wordt beschreven dat de werknemer ieder jaar in de gelegenheid moet worden gesteld het minimum aantal vakantiedagen op te nemen. Verder kan worden bepaald dat vakantiedagen kunnen worden vastgesteld. Indien een werkgever vakantiedagen of vakantieperiode wil vaststellen dan is het verstandig om hierover schriftelijke afspraken te maken met de Ondernemingsraad of werknemer. Indien vaststelling is geregeld bij cao is dit niet nodig. Verder is het verstandig om een procedure te maken wanneer en waar vakantiedagen moeten worden aangevraagd.

Vakantiedagen weigeren

Is de vakantieperiode eenmaal vastgesteld dan kan de werkgever volgens artikel 7:638 lid 5 de vastgestelde vakantie alleen in overleg met de werknemer wijzigen wanneer daar een gewichtige redenen, zoals plotselinge drukte, voor is.

Vakantiedagen meenemen naar een volgend jaar

Opgebouwde vakantiedagen hebben geen onbeperkte geldigheid, met ingang van 2012 vervallen vakantiedagen na 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot dat tijdstip niet redelijkerwijs in staat is geweest vakantiedagen op te nemen. Deze regelgeving is niet van toepassing voor de bovenwettelijke vakantiedagen overeengekomen bij cao of individuele arbeidsovereenkomst. Deze vakantieaanspraken vervallen na 5 jaar.

Rechtsgeldigheid overeenkomst niet opsparen vakantiedagen

Een dergelijke overeenkomst is niet houdbaar daar in artikel 7:634 ? 643 BW uitdrukkelijk wordt bepaald dat men niet ten nadelen van de werknemer hiervan mag afwijken. Wel is het aan te bevelen om hierover iets op te nemen in het personeelshandboek voor een dwingender werking

De plicht van de werkgever

Er blijken werkgevers te zijn die het opnemen van vakantiedagen niet stimuleren omdat men dan wellicht er van uit gaat de  overgebleven dagen na 01 juli van enig jaar vervallen en dus bespaart de werkgever hiermee een flink deel op zijn loonkosten.

Echter na nu blijkt gaat deze vlieger niet helemaal op;

Het Europese Hof heeft evenwel bepaald dat een werkgever niet stil mag zitten (ECLI:EU:C:2018:874). Op een werkgever rust de plicht om

  • Er concreet en in alle transparantie voor te zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen
  • De werknemer er zo nodig formeel toe aan te zetten vakantie op te nemen
  • De werknemer schriftelijk te waarschuwen dat hij zijn rechten verliest als de werknemer zijn vakantiedagen niet tijdig opneemt

Vakantiedagen uitbetalen

De wettelijk minimum vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald, de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen bij een schriftelijke overeenkomst wel worden uitbetaald of afgekocht. Bij een einde dienstverband mogen alle openstaande vakantiedagen worden uitbetaald.

Vakantiedagen medewerkers

Ziek tijdens vakantie

Indien een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie zullen deze dagen waarop werknemer ziek is niet gelden als vakantiedagen maar in beginsel spreekt men dan van ziekteverlof. Men kan hier alleen van afwijken wanneer dit schriftelijk is overeengekomen en alleen voor de bovenwettelijke dagen.

Ziektedagen eenzijdig aanmerken als vakantiedagen

De werkgever kan ziektedagen niet eenzijdig aanmerken als vakantiedagen. Werkgever kan wel met de werknemer overeenkomen dag een ziektedag wordt aangemerkt als vakantiedag. Alleen kan dit met de bovenwettelijke vakantiedagen.

Verwante informatie

Wie zijn wij?

Partner Personeel en Organisaties Advies is gespecialiseerd in:

Personeelsadvies

Wij verzorgen:

Personeelsadvies en > Organisatieadvies

Op onze site ...

Op onze site vindt u een uitgebreide kennisbank met artikelen aangaande HRMpersoneelsvraagstukkentweede spoor re-integratieorganisatievraagstukkensolliciteren en outplacementOR en PVTreorganisatie en ontslagwerving en selectie en ziekteverzuim.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart