Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Voorbeeld concept werkplan Ondernemingsraad

Hieronder treft u een voorbeeldconcept van een werkplan voor de Ondernemingsraad.

Uitgewerkt voorbeeld van een werkplan.

In dit werkplan heeft de ondernemingsraad van XXXXXXXX haar plannen en doelstelling beschreven voor de huidige zittingsperiode die loopt van 2014 – 2018. Het werkplan dient als leidraad en zal daar waar nodig worden aangepast dan wel worden aangevuld.

De ondernemingsraad heeft ervoor gekozen om de taken te verdelen zodat elk lid van de ondernemingsraad zich kan specialiseren op deelgebieden.

Overzicht van taken en functies: ............
Voorzitter: ............
Secretaris: ............
Plaatsvervangend voorzitter: ............
Communicatie contact achterban: ............
Arbo zaken: ............

Indien nodig zal elk ondernemingsraadslid zich afzonderlijk laten bijscholen of coachen, de ondernemingsraad zal jaarlijks gezamenlijk een training volgen om als raad nog beter te kunnen functioneren. Tijdens deze trainingen zal jaarlijks worden teruggekeken en vooruitgekeken om vervolgens eventuele doelstellingen bij te stellen.

Om te komen tot een rendement vol overleg staat de ondernemingsraad open om daar waar gewenst het overleg op informele wijze te voeren. Binnen de ondernemingsraad is afgesproken dat hiervoor de voorzitter en secretaris zijn aangewezen. Indien blijkt dat het informele overleg een te belastende kwestie wordt zal men bij de bestuurder aangeven om voor dat moment af te zien van het informele overleg.

De ondernemingsraad wil in deze zittingsperiode bekijken op welke wijze men ook vertegenwoordigers van andere locaties te betrekken bij de ondernemingsraad. Indien nodig en mogelijk zal het kiessysteem hierop worden aangepast.

De ondernemingsraad wil vanaf heden de overlegvergaderingen uitsluitend voeren met de bestuurder zoals de wetgever het heeft bedoeld, de bestuurder kan zich laten bijstaan door een eventueel deskundige, echter heeft deze in het overleg geen bevoegdheden.

Werkplan ondernemingsraad

Om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren blijft de ondernemingsraad in het jaar 2018 de huidige vergadercyclus handteren, echter is er wel het streven om de vergadercyclus aan te passen naar 1 formele ondernemingsraadsvergadering, 1 vooroverleg en 1 overlegvergadering per periodiek. Op basis van de ervaringen zullen er 6 periodieken zijn.

Om een goede invulling te geven aan het functioneren zal de ondernemingsraad na elke vergadering van deze ondernemingsraad agendapunten aandragen voor het overleg met de bestuurder. De ondernemingsraad gaat er van uit dat de bestuurder ook de ondernemingsraad tijdig voorziet van informatie die behoort bij de door bestuurder ingebrachte agendapunten zodat de ondernemingsraad zich goed kan voorbereiden en er effectief kan worden vergadert.

Daar de ondernemingsraad zich bewust is van het feit dat zij gekozen zijn door hun collega’s zijnde de achterban hecht de ondernemingsraad veel waarde aan een goede communicatie met deze achterban, waarbij men de collega’s daar waar mogelijk te informeren over de aangelegenheden waarmee men bezig is, welke standpunten de ondernemingsraad heeft. Ook hecht men waarde aan het geluid van de achterban.

De ondernemingsraad wil in deze zittingsperiode de achterban informeren tijdens de periodieke bijeenkomsten waarbij thans het management de medewerkers van informatie voorzien. Verder zal men daar waar mogelijk aanwezig zijn bij het periodieke xxxxxxxx overleg. De rol die men hierbij wil vervullen is de rol van waarnemer en signalen oppakken indien nodig. Ook is de ondernemingsraad van mening dat het contact ook op individuele basis tot stand moet blijven komen, hiervoor heeft de ondernemingsraad een vaste contactpersoon benoemd;

De ondernemingsraad wil de komende periode op een aantal gebieden haar aandacht inzetten:

  • ............
  • ............
  • ............
  • ............

Uit signalen die uit de organisatie bij de ondernemingsraad zijn gekomen denkt de ondernemingsraad dat hier mogelijk verbeterpunten liggen die voor partijen van belang zijn.

Werkplan ondernemingsraad

De ondernemingsraad zal zich goed laten informeren hoe de huidige status is, wie welke rol daarin vervult, welke bevoegdheden en afspraken er eventueel onderliggen. Op basis van deze informatie zal de ondernemingsraad de informatie toetsen aan de uitgangspunten van de ondernemingsraad, eventueel zich laten informeren door derden om vervolgens te komen tot een standpunt. De ondernemingsraad zal al deze punten toetsen aan de wettelijke bepalingen omschreven in de W.O.R.

De punten die in deze periode aan de orde kunnen komen zijn:

  • Het stimuleren van een goed xxxxxxxx overleg waarbij de condities helderde moeten zijn en er gekeken moet worden naar de juiste setting.
  • Het doorlichten van het huidige verzuimbeleid en daar waar nodig laten aanpassen naar een beleid dat voldoet aan wetgeving, een bijdrage levert aan het oplossen van verzuim, en er geen onderscheid wordt gemaakt tussen beroepsgroepen.
  • Een beter inzicht verkrijgen in Arbo zaken waarbij het gaat om informatie maar ook gaat om het mede uitbrengen van een visie conform wetgeving.
  • De ondernemingsraad wil de systematiek van functioneringsgesprekken bespreken waarbij men wil komen tot een systematiek die uitvoerbaar is, het iets bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en waarbij de medewerkers op juiste wijze worden geïnformeerd over eventuele verwachtingen vanuit de organisatie.
  • De ondernemingsraad wil op basis van huidige informatie komen met een voorstel inzake het aanname en loopbaanbeleid.
  • De ondernemingsraad vindt ontwikkeling van medewerkers in alle beroepsgroepen belangrijk, nu en in de toekomst. De ondernemingsraad wil er naar streven dat er een jaarlijks opleidingsplan komt en een jaarlijks opleidingsbudget. De ondernemingsraad wil gesprekspartner zijn inzake de besteding van dit budget.  

De inzet van een professional?

Wilt u hulp bij het opzetten van een werkplan voor de ondernemingsraad. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in de begeleiding van zowel de OR als de PVT. Wij helpen u zowel bij het opzetten van de nieuwe OR als bij de advisering omtrent zaken als regelgeving en wetgeving.

> Zie ook: advies OR

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart