Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Wat is de WOR

Bedrijven / organisaties met 50 of meer medewerkers in dienst zijn verplicht een Ondernemingsraad in te stellen. Bij minder dan 50 werknemers kan men volstaan met een PvT of de personeelsvergadering. Indien men een Ondernemingsraad heeft dan is de Wet op de Ondernemingsraden ( de WOR) van toepassing. De Wet op de Ondernemingsraden regelt de samenstelling en de totstandkoming van ondernemingsraden.

Adviesrecht en instemmingsrecht

In de WOR staan bepalingen met betrekking tot de verkiezing van OR-leden en de taken en bevoegdheden van de OR. De belangrijkste bevoegdheden van de OR zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. In artikel 25 WOR is het adviesrecht neergelegd. Bij een aantal besluiten van de onderneming heeft de OR het recht om voorafgaand aan het voorgenomen besluit advies uit te brengen. De punten uit artikel 25 zijn;

 • overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;
 • het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming;
 • beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
 • belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;
 • belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;
 • wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
 • het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten;
 • het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;
 • het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;
 • het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming;
 • invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;
 • het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu;
 • vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in.
 • het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.

Voorwaarden

Het onder b bepaalde, alsmede het onder n bepaalde, voor zover dit betrekking heeft op een aangelegenheid als bedoeld onder b, is niet van toepassing wanneer de andere onderneming in het buitenland gevestigd is of wordt en redelijkerwijs niet te verwachten is dat het voorgenomen besluit zal leiden tot een besluit als bedoeld onder c-f ten aanzien van een onderneming die door de ondernemer in Nederland in stand wordt gehouden.

>> Bekijk onze training WOR voor leden OR en Bestuurders

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht staat beschreven in artikel 27 WOR. Onderwerpen die ter instemming aan de OR moeten worden voorgelegd betreffen meestal regelingen op het gebied van het sociale beleid in de onderneming. De punten uit artikel 27 zijn;

De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:

 • een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
 • een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
 • een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
 • een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;
 • een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
 • een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
 • een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
 • een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • een regeling op het gebied van het werkoverleg;
 • een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
 • een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
 • een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen;

Een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart