Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Transitievergoeding: dit moet je weten!

Ten gevolge van de wijzigingen in het ontslagrecht wordt de ontslagvergoeding vervangen door de zogeheten transitievergoeding.

Wat is er veranderd?

 • de transitievergoeding is voor iedere werknemer die 2 jaar of langer in dienst is geweest: dus ook bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • het initiatief voor ontslag ligt bij de werkgever
 • indien het ontslag verwijtbaar gesteld kan worden aan de medewerker vervalt de transitievergoeding
 • indien het ontslag verwijtbaar gesteld kan worden aan de werkgever dan kan de transitievergoeding door de kantonrechter verhoogd worden
 • de transitievergoeding wordt betaald aan de werknemer
 • kosten voor outplacement of scholing zijn aftrekbaar van de vergoeding wanneer deze gemaakt worden met het oog op ontslag (voorwaarde is wel dat de medewerker hiermee instemt)
 • kosten met het oog op scholing gericht op bredere inzetbaarheid kunnen ook afgetrokken worden van de vergoeding mits de medewerker hiermee instemt

De hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding bedraagt:

 • een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar, een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar.
 • een maximum van € 75.000 en een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000

Overgangsregeling transitievergoeding voor 50-plussers

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die op 1 januari 2016 50 jaar of ouder zijn. Voor ieder jaar dat de werknemer op het moment van ontslag ouder is dan 50 jaar, is de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor de overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 75.000 en een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000.

Transitievergoeding betalen voor zieke werknemer?

Vanaf 1 juli 2015 moet een transitievergoeding worden betaald voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en 2 jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na 2 jaar het bedrijf verlaat.

 • Expliciete aanduiding

  Het doel van de transitievergoeding namelijk compensatie voor ontslag en bevordering transitie van werk naar werk vond men dat er geen onderscheid kon worden gemaakt tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers.

 • Uitzonderingen

  Tot 2020 zijn er twee tijdelijke uitzonderingen namelijk:

  • medewerkers ouder dan 50 jaar met een dienstverband kleiner dan 10 jaar
  • bedrijven met minder dan 25 medewerkers die afscheid moeten nemen van medewerkers
 • Zieke werknemer wordt duurder voor werkgever

  Het gevolg van deze maatregel is dat zieke werknemers nog duurder worden voor de werkgever. Naast de gebruikelijke kosten als loondoorbetaling, advieskosten rond ziekteverzuim, re-integratie kosten, begeleidingskosten 1e of 2e spoor wordt dit bedrag in de toekomst aangevuld met een transitievergoeding

Wijzigingen van de transitievergoeding in 2020 als gevolg van de WAB

 1. Vanaf 2020 geldt de transitievergoeding voor iedere werknemer, ongeacht de lengte van het dienstverband. Dat houdt in dat zelfs werknemers wiens contract tijdens de proeftijd wordt beëindigd, recht krijgen op deze vergoeding. Dat betekent dat als het contract na 1 maand wordt beëindigd er een vergoeding moet worden betaald.
 2. De hogere opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest komt te vervallen. Dat betekent dat werknemers met een lang dienstverband die worden ontslagen een minder hoge transitievergoeding zullen ontvangen.
 3. De compensatieregeling waarbij UWV de door werkgever betaalde transitievergoeding gaat terugbetalen wordt uitgebreid. Per april 2020 wordt een deel daarvan sowieso ingevoerd, nl. die bij langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer. Dit geldt ook voor als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is beëindigd en de werknemer bij einde dienstverband ziek was. NB: deze gaat met terugwerkende kracht gelden voor alle beëindigingen wegens deze reden op of na 1 juli 2015.
 4. Daarnaast komt er een compensatieregeling voor die gevallen waarin de onderneming is beëindigd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de eigenaar, of vanwege diens ziekte.
 5. Daarnaast wordt nog gekeken naar verruiming van de mogelijkheden om door werkgever gemaakte kosten voor bijvoorbeeld opleiding, op de transitievergoeding in mindering te brengen.

Zie ook: WAB en transitievergoeding

Belangrijke toevoeging: vanaf 2020 gaan de volgende dingen veranderen

 1. bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden.
 2. als de werknemer ontslagen is, omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd.
 3. als de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever.
 4. als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist.
 5. als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte.
 6. als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.
 7. als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten nadele van de werknemer) worden afgeweken van de transitievergoeding, en is meer maatwerk mogelijk. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding.

Compensatieregeling Transitievergoeding: april 2020

Wat er enige tijd aan zat te komen is nu definitief, de regeling voor compensatie van de transitievergoeding voor werkgevers, die werknemers welke langer dan 2 jaar ziek zijn geweest een transitievergoeding hebben uitbetaald gaat per 1 april 2020 in.

De regeling is bedoeld als tegemoetkoming aan werkgevers, maar moet ook bijdragen aan het verminderen van slapende dienstverbanden.

Met deze compensatieregeling kunnen werkgevers vanaf 1 april 2020 de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. De vergoeding (en de eventuele compensatie daarvan) geldt ook in het geval van een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Volgens de regeling is deze van toepassing voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Verder moet aantoonbaar zijn voldaan aan de voorwaarden dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte en recht had op een transitievergoeding en dat deze  vergoeding aan de werknemer is betaald.

Voor een aanvraag van compensatie van een transitievergoeding die op of na 1 april 2020 is betaald, geldt dat de aanvraag binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding moet worden ingediend.

Voor compensatie van transitievergoedingen die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald geldt dat een aanvraag binnen zes maanden na 1 april 2020 moet worden ingediend.

Verwante informatie

HRM Advies inzake ontslag en reorganisatie

Partner Personeel & Organisatieadvies adviseert bij de ontslagaanvraag, reorganisatie, arbeidsconflict etc. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op.

HRM advies in uw regio

 

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart