Pagina wordt geladen ...
Vrijblijvend meer informatie?
Bel ons
Telefoon065 58 70 130
E-mail ons
E-mailStuur ons e-mail
header

Voorbeeld reglement PVT

Voorbeeld Reglement Personeelsvertegenwoordiging (PVT) nodig? Wij hebben voor u een voorbeeld reglement geplaatst, gebaseerd op het modelreglement van de SER.

Begripsbepalingen

Artikel 1

 • Dit reglement verstaat onder: a. de onderneming: b. de ondernemer: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie Markt I.

Samenstelling en zittingstermijn

Artikel 2

 • De personeelsvertegenwoordiging bestaat uit drie leden, die uit hun midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen.
 • De leden van de personeelsvertegenwoordiging treden om de drie jaar tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar. (Deze standaardtekst houden, of een ander rooster van aftreden opnemen).

Secretariaat werkzaamheden PVT

Voorbereiding verkiezing; actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Artikel 3

 • De organisatie van de verkiezingen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de personeelsvertegenwoordiging.
 • De datum van de verkiezingen wordt door de personeelsvertegenwoordiging tijdig voor de afloop van haar zittingsperiode vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 4

 • Iedere in de onderneming werkzame persoon is kiesgerechtigd en is verkiesbaar tot lid van de personeelsvertegenwoordiging.
 • Kandidaatstelling voor het lidmaatschap vindt plaats door aanmelding bij de secretaris van de personeelsvertegenwoordiging.
 • De personeelsvertegenwoordiging stelt de aanvangsdatum en de einddatum voor de kandidaatstelling vast en de secretaris maakt deze tijdig bekend in de onderneming.
 • De secretaris maakt de kandidatenlijst tijdig voor de verkiezingsdatum bekend binnen de onderneming.
 • Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen in de pvt zijn te vervullen, vindt er geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

Wijze van stemmen; vaststelling en bekendmaking uitslag

Artikel 5

 • De verkiezing geschiedt bij geheime schriftelijke of geheime elektronische stemming.
 • (Bij schriftelijke stemming): De personeelsvertegenwoordiging zorgt ervoor dat iedere kiesgerechtigde persoon een gewaarmerkt stembiljet ontvangt waarop de kandidaten staan vermeld.
 • (Bij schriftelijke stemming): Dadelijk na invulling deponeert de kiesgerechtigde persoon dit stembiljet in een daartoe bestemde bus, tenzij het stembiljet per (interne) post wordt verzonden.
 • (Bij schriftelijke stemming): Indien een kiesgerechtigde persoon op de dag van de verkiezing niet aanwezig kan zijn, kan deze zijn stem voorafgaand aan de verkiezingsdag uitbrengen.
 • (Bij elektronische stemming:) Op de dag van de verkiezing brengt de kiesgerechtigde persoon zijn stem uit via het netwerk van de onderneming op de site waarop de elektronische pvt-verkiezing is geplaatst.

Artikel 6

 • Iedere kiesgerechtigde persoon stemt op drie kandidaten van zijn voorkeur, met dien verstande dat hij per kandidaat slechts één stem kan uitbrengen.
 • Na het einde van de stemming stelt de personeelsvertegenwoordiging het aantal geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht.
 • Ongeldig zijn de stembiljetten: a. die niet door of namens de personeelsvertegenwoordiging zijn gewaarmerkt; b. waaruit niet duidelijk de keuze van de stemgerechtigde blijkt; c. waarop door de kiezer niet het in lid 1 vereiste aantal stemmen is uitgebracht; d. waarop andere aantekeningen voorkomen dan de uitgebrachte stemmen.
 • Ongeldige stemmen worden niet meegeteld in de uitslag.

Artikel 7

 • De kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen hebben behaald, zijn gekozen. Indien er voor de laatste te bezetten plaats meer kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen hebben behaald, beslist het lot.
 • De uitslag van de verkiezing wordt door de personeelsvertegenwoordiging vastgesteld en binnen de onderneming volledig bekendgemaakt. De ondernemer ontvangt een afschrift van de bekendmaking.
 • De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris in een gesloten envelop ten minste drie maanden bewaard.

Reglement PVT

Voorziening in tussentijdse vacatures

Artikel 8

 • In geval van een tussentijdse vacature in haar midden wijst de personeelsvertegenwoordiging tot opvolger aan de kandidaat die bij de laatstgehouden verkiezing na de laatste gekozen kandidaat de meeste stemmen heeft gekregen. Indien er meer kandidaten in aanmerking komen, wordt geloot.
 • De aanwijzing geschiedt voor het restant van de lopende zittingsperiode van de personeelsvertegenwoordiging en vindt plaats binnen een maand na het ontstaan van de vacature. Artikel 7, lid 2 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.
 • Indien er geen opvolger als bedoeld in het lid 1 van dit artikel voorhanden is, wordt in de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing, tenzij binnen drie maanden een algemene verkiezing zal plaatsvinden.

Bezwaarregeling

Artikel 9

 • Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de personeelsvertegenwoordiging bezwaar maken tegen een door haar genomen besluit inzake: a. de organisatie van de verkiezing; b. de kandidaatstelling; c. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing; d. de voorziening in een tussentijdse vacature.
 • De personeelsvertegenwoordiging beslist zo spoedig mogelijk op het bezwaar en treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn.

Werkwijze pvt; secretariaatswerkzaamheden

Artikel 10

 • De personeelsvertegenwoordiging komt in vergadering bijeen op voorstel van de voorzitter. Elk lid kan de voorzitter verzoeken een vergadering te houden.
 • Voor een vergadering van de personeelsvertegenwoordiging dient de meerderheid van de leden aanwezig te zijn.
 • De personeelsvertegenwoordiging beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 11

 • De secretaris maakt een agenda voor en een verslag van haar vergadering.
 • De secretaris maakt een jaarverslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. 3. De secretaris draagt er zorg voor dat de in lid 1 en lid 2 genoemde stukken worden toegezonden aan de leden en aan de ondernemer en maakt deze stukken bekend aan de werknemers binnen de onderneming.

Wijze van stemmen in PVT

Slotbepaling

Artikel 12

 • Dit reglement kan worden gewijzigd en aangevuld bij een besluit dat is genomen met een meerderheid van stemmen van de personeelsvertegenwoordiging.
 • Alvorens de wijziging of aanvulling vast te stellen, stelt de personeelsvertegenwoordiging de ondernemer in de gelegenheid daarover zijn standpunt kenbaar te maken.
 • De personeelsvertegenwoordiging maakt de wijziging of aanvulling van het reglement bekend in de onderneming. De ondernemer ontvangt een afschrift.
 • Het reglement wordt in afschrift aan de bevoegde bedrijfscommissie gestuurd.

Training en advies

Bent u actief lid van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Bent u ondernemer en dient u een OR of PVT op te zetten binnen de organisatie? Wilt u advies en ondersteuning tijdens het zetten van deze nieuwe stappen. Wij organiseren trainingen en cursussen in relatie tot de OR en PVT. Partner Personeel en Organisatieadvies is gespecialiseerd in:

Partner Personeel en Organisatieadvies heeft jarenlange ervaring binnen de HRM wereld. Klanten kiezen voor ons vanwege onze ruime ervaring in het MKB, onze ervaring in OR en PVT land, een nuchtere aanpak en de samenwerking met betrouwbare partijen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Graag komen wij met u in gesprek.
Neemt u gerust eens contact met ons op.

Stuur ons een e-mail

kaart